Spádové regály

Od projektu k realizaci

Společnost Proman s.r.o. má za sebou za dobu své existence řadu úspěšných projektů. Její projekční a realizační oddělení mají bohaté zkušenosti s návrhem a realizací řady regálových systémů, jejich různých aplikací a kombinací. A ani po předání díla do užívání klient nezůstane sám na zajišťování servisních zásahů a povinných revizí. Jak probíhá příprava projektu a co následuje po jeho realizaci, jsme se zeptali Tomáše Konfršta, obchodního zástupce společnosti Proman.

 

Vaše listina realizovaných projektů je skutečně široká. Který z projektů byl nejnáročnější?

Náročnost projektu lze hodnotit z různých hledisek. Například z pohledu vyjednání obchodních podmínek, návrhu provozního a technického řešení nebo samotné realizace vybavení u zákazníka. Z pohledu přípravy a realizace lze obecně říci, že náročné jsou projekty, kde je třeba navazovat na instalace jiných dodavatelů – zejména při budování automatizovaných provozů. Jako jeden takový mne napadá projekt pro výrobce pneumatik realizovaný v Maďarsku. Jednalo se o sklad pneumatik, kde jednotlivé kusy byly na místo dopravovány dopravníkem a ukládány automatickým zakladačem. Právě kvůli automatickému zakládání, kde není taková možnost korigovat pohyb obsluhou manipulační techniky, byl kladen vysoký důraz na přesnost instalovaných regálových systémů
– ať vertikálních, kde bylo třeba zajistit bezpečný pohyb ramene zakladačů v uličkách, tak horizontálních pro vymezení jednotlivých ukládacích pozic. Jako předávací pozice mezi dopravníky a zakladači byly navrženy ocelové koše, které byly umístěny pod střechou haly v téměř deseti metrech – a jen jejich samotné sestavení na místě a přesné ustavení byla výzva. Regálový sklad zde byl doplněn ocelovou plošinou, u které byla opět kvůli automatizaci procesů vyžadována velká přesnost rozměrů.

Co předchází realizaci řešení pro klienta?

Určitě důkladné vyzpovídání klienta, kdy je třeba získat co nejvíce informací o tom, co by chtěl získat pořízením regálového systému, jaké činnosti plánuje provádět, jaké má požadavky na dostupnost jednotlivých materiálů, jaké manipulační jednotky používá, čím hodlá provoz obsluhovat a jaká jsou omezení, která by mohla ovlivňovat případnou realizaci a budoucí provoz. Poté je samozřejmostí zaměření prostoru pro instalaci přímo u zákazníka. To je velmi důležitý krok a při prohlídce místa nezřídka dochází ke korekcím zadání kvůli nejrůznějším rozvodům, vestavkům a průchodům. Po shromáždění informací následuje výběr vhodného systému, který splní požadavky na provoz a je hospodárný, a jeho nadimenzování. Po vyjasnění technických detailů připravíme výkres dispozic, který po odsouhlasení se zákazníkem slouží jako podklad pro přípravu nabídky. Poté je třeba se zákazníkem přesně dojednat podmínky dodání a montáží – jaká bude připravenost místa montáže, jaké vybavení bude k dispozici, jaký bude přístup k místu montáže. A v neposlední řadě musí být dohodnuty termíny, kdy je možno instalace provádět.

Od projektu k realizaci

Úspěšnou realizací zakázky ale vaše práce nekončí. Jaké další služby klientům poskytujete?

Služby po realizaci zakázky, spojené s udržováním systému v provozu, má na starosti naše servisní oddělení, které v tuto chvíli sestává z pěti zkušených servisních techniků. V případě, že v provozu dojde například kolizí s manipulační technikou k poškození komponent, posoudí naši technici rozsah poškození a navrhnou způsob nápravy. Pro tyto případy držíme skladem řadu nejběžnějších prvků. Servisní oddělení se také zabývá přestavbami a stěhováním regálových systémů, kdy kolegové automaticky překontrolují, zda prvky, které zákazník má k dispozici, splňují požadavky pro jeho záměr, případně zpracují nabídku na nové. Pro provoz regálů, ocelových plošin a podobně je třeba provádět pravidelné revize v ročních intervalech. Jednou ze služeb, které firma Proman s.r.o nabízí svým zákazníkům po realizaci, je právě provádění těchto revizí, ať jednorázových dle poptávky zákazníka, nebo po uzavření servisní smlouvy jednou ročně na základě dohodnutých termínů.

Jaké výhody vaše regálové systémy klientům přinášejí?

Hlavní výhodou regálových systémů je efektivnější využití prostoru, kdy využíváme i výšku budovy. To vede ke zvýšení efektivity skladování ve vztahu k ploše skladu. V případech, kde to umožňují požadavky na dosažitelnost jednotlivých manipulačních jednotek, dodržování FIFO, LIFO, lze tuto efektivitu zvýšit využitím například Drive-In regálů, spádových regálů nebo regálů na podvozcích. U těchto systémů dochází oproti klasickému paletovému skladu k úsporám prostoru potřebného pro manipulační uličky. Vhodnou kombinací regálového systému a manipulační techniky lze i zvýšit průtok skladem.

Text: Markéta Vojáčková
Zdroj: Logistic News