Гравитациони полични регали

  • За сандаци и кутии од различни величини
  • Можност за делење на површината со валјаци во повеќе одвоени канали
  • Можност за додавање на работни полици на влезот и на излезот од каналот
  • Можност за прилагодување на нагибот на транспортните линии со валјаци
  • Монтажна – демонтажна конструкција

Примери на гравитациони регали

Примери на гравитациони регали Примери на гравитациони регали Примери на гравитациони регали Примери на гравитациони регали Примери на гравитациони регали
Примери на гравитациони регали Примери на гравитациони регали Примери на гравитациони регали Примери на гравитациони регали Примери на гравитациони регали
Примери на гравитациони регали Примери на гравитациони регали