Контролни прегледи и сервис

Контролни прегледи

По изминување на една година од користењето, вршиме контролен преглед на регалниот систем од страна на нашиот претставник, со цел да се утврди состојбата на регалниот систем после едногодишна употреба. Овој преглед го вршиме без оглед на рокот на гаранција.

Резултатот на контролата може да биде на пр. предлог од страна на компанијата ПРОМАН да се поправат оштетените делови. Ваквиот предлог го потпишуваат двете договорни страни.

Поправки

Поправките на стандардните делови ги вршиме неколку дена после договорот. За оваа цел во складиштето во Крудим има доволно залихи на резервни делови за регалните системи.