Примена на палетни регали

Палетни регали, влезни и проточни (DRIVE IN)

Регалите можат да се користат еднострано (влезни регали) или од двете страни (проточни регали).

Овие регали се користат за складирање на големи количини на стока од ист вид.

Страните на регалите се споени со шрафови, а на нив се додадени конзоли и поцинкувани профили за складирање на палетите во каналите.

Регалите можат да се опремат дополнително со странични водилки за виљушкар во зависност од длабочината на регалниот канал.

Проточни палетни регали

Конструкцијата служи за транспорт на EURO дрвени палети (можат да се движат надолжно и попречно), како и за палетни решеткасти кутии (DIN 15155), кои исто така можат да се движат надолжно и попречно.

Движењето на палетите од страната на полнење до страната на преземање се одвива под тежината на самата палета на коса валчеста трака со нагиб од 3-5 %. Во испораката се вклучени и кочници за валјаците кои ја регулираат брзината на движење на палетата.

Подвижни палетни регали

Во овој регален систем доволен е еден премин за целиот регален блок. Поместување на редовите на регалот овозможува пристап до секоја палета. Брзината на движење е околу 5 м/мин.

Регали за кабловски макари

За прегледно складирање на кабловски макари, во различни варијанти. Испораката вклучува и осовина за кабловските макари.

Примери за примена на палетни регали

Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали
Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали
Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали
Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали
Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали
Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали
Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали
Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали
Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали
Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали Примери за примена на палетни регали